ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ติดต่อสอบถาม
 เว็บบอร์ด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน     
 งบประมาณรายจ่าย    
 รายงานผลการดำเนินงาน   
 รายงานการประชุมสภา     
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้ าง 4 ปี      
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     
 ดาวน์โหลด     

       เครือข่าย อปท.

 กระทรวงมหาดไทย

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กรมการปกครอง
 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 สำนักงาน ก.พ.
 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 

ติดต่อสอบถาม
 

เทศบาลตำบลม่วงชุม ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   
เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

                 
      
เบอร์โทรศัพท์
  เทศบาลตำบลม่วงชุม โทร. ๐๓๔-๖๕๕๓๗๔
  นายกเทศมนตรี

ต่อ ๑๐๘

  ปลัดเทศบาล

ต่อ ๑๐๗

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ต่อ ๑๐๓

  ผู้อำนวยการกองคลัง

ต่อ ๑๐๕

  กองคลัง

ต่อ ๑๐๔

  ผู้อำนวยการกองช่าง

ต่อ ๑๐๖

  แฟกซ์

ต่อ ๑๐๒

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม

ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Copyright @ 2012 by : Muang Chum Subdistrict Municipality Office All Rights Reserved