ข้อมูลทั่วไป

 วิสัยทัศน์

 ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาล
 โครงสร้างการบริหารงาน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ติดต่อสอบถาม
 เว็บบอร์ด

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนพัฒนาสามปี    
 แผนยุทธศาสตร์    
 แผนการดำเนินงาน     
 งบประมาณรายจ่าย    
 รายงานผลการดำเนินงาน   
 รายงานการประชุมสภา     
 แผนอัตรากำลังสามปี    
 พนักงานจ้ าง 4 ปี      
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง     
 ดาวน์โหลด     

       เครือข่าย อปท.

 กระทรวงมหาดไทย

 กรมส่งเสริมท้องถิ่น

 กรมการปกครอง
 สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
 สำนักงาน ก.พ.
 กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 มหาดไทยดอทคอท
 อำเภอดอทคอม
 สมาพันธ์ปลัด อบต.
 ชมรมคนโยธา
 โยธาไทย
 กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

1. สภาพทั่วไป


1) ลักษณะที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลม่วงชุม ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 125 กิโลเมตร
ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร
มีพื้นที่ปกครอง 28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 7 ชุมชน คือ ชุมชนต้นมะเดื่อ (หมู่ที่ 1 บางส่วน), ชุมชน
เขื่อนแม่กลอง (หมู่ที่ 1 บางส่วน), ชุมชนต้นสำโรง (หมู่ที่ 1 บางส่วน), ชุมชนบ้านกลางท่าไม้รวก (หมู่ที่ 2), ชุมชนบ้านม่วงชุม
(หมู่ที่ 3), ชุมชนบ้านหนองโป่ง (หมู่ที่ 4), ชุมชนบ้านไร่พัฒนา (หมู่ที่ 5)

2) อาณาเขต และเขตการปกครอง

ทิศเหนือ
ติดต่อตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำ แม่กลอง เหนือวัดมโนธรรมาราม
(วัดนางโน) บริเวณพิกัด NR 650435 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง สิ้นสุดกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ
พิกัด NR 691420 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก
ติดต่อตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำ แม่กลอง บริเวณพิกัด NR 691420 ไปทางทิศใต้ตามแนวป่าธรรมชาติ ถนนข้างคันครองส่งน้ำชลประทาน สาย 1R (ห่างจากสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน
สาย 1R บ้านหนองตะโก ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด NR 682378 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวป่า
ธรรมชาติ ถึงเขาหนองคี่ บริเวณพิกัด NR 672372 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

ด้านใต้
ติดต่อตำบลบ้านใหม่ และตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนเชิงเขาหนองคี่
บริเวณพิกัด NR 672372 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนลูกรัง (ทางเกวียนเก่าเชิงเขาหนองคี่ สันเขาช่องกูบ
ตรงหุบตาฉุน บริเวณพิกัด NR 657363 ไปทางทิศเหนือตรงกึ่งกลางถนนลูกรังเข้าหมู่บ้าน สิ้นสุดที่ถนนลูกรังด้านทิศตะวันออก
เชิงเขา บริเวณพิกัด NR 655380 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ด้านตะวันตก
ติดต่อตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังด้านทิศตะวันออกเชิงเขาล้าน
บริเวณพิกัด NR 655380 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนลูกรัง (แนวเขตขนานกับคลองส่งน้ำชลประทานสาย 1R
ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร) ถึงสะพานเขาแรต ข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1R บริเวณพิกัด NR 653404
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนริมคลองฝั่งซ้าย ถึงคลองซอย บริเวณพิกัด NR 646422 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามคลองชลประทาน ถึงถนนข้างวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) ด้านทิศตะวันออก สิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำแม่กลองบริเวณ
พิกัด NR 650435 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม

ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Copyright @ 2012 by : Muang Chum Subdistrict Municipality Office All Rights Reserved